Unia Europejska chce walczyć z plastikiem? Nowa propozycja Unii zwiększy zużycie tego tworzywa do 200 000 ton

Nowa propozycja Komisji Europejskiej dot. przytwierdzanie nakrętek do butelek z tworzyw sztucznych, spowoduje znaczące zwiększenie zużycia plastiku, większą emisję dwutlenku węgla, oraz dodatkowe 2,7 miliarda euro zwiększenia kosztów produkcji.

 

Analiza przeprowadzona przez PwC wykazała, że zaproponowany przez Komisję Europejską obowiązek przytwierdzania nakrętek/wieczek do butelek z tworzyw sztucznych przeznaczonych do napojów (artykuł 6 projektu Dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko) może doprowadzić w skali UE do zużycia od 50 000 do 200 000 ton więcej plastiku, a także do wytworzenia dodatkowego ekwiwalentu CO2 w wysokości od 58 do 381 milionów kg i konieczności poniesienia kosztu ekonomicznego wynoszącego minimum 2,7 miliarda euro

 

Analiza przeprowadzona przez PricewaterhouseCoopers dla powyższych organizacji nakreśliła znaczące koszty środowiskowe i ekonomiczne wdrożenia proponowanego przez Komisję Europejską obowiązkowego przytwierdzania nakrętek/wieczek do butelek z tworzyw sztucznych przeznaczonych do napojów (artykuł 6 projektu Dyrektywy PE i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko).

Analiza Komisji Europejskiej dotycząca przedmiotowej Dyrektywy wskazuje, że najskuteczniejszym sposobem ograniczenia zaśmiecenia środowiska nakrętkami i wieczkami jest zwiększenie zbiórki butelek i ich zamknięć. Organizacje skupiające producentów napojów i wód uważają, że cel Komisji można najlepiej osiągnąć poprzez odpowiednią infrastrukturę gospodarowania odpadami i kampanie uświadamiające konsumentów w okresie do 2025 r., a nie przez dodatkowy obowiązek przytwierdzania nakrętek do butelek.

Raport PwC wskazuje na znaczące obciążenie dla środowiska, szacując, że przytwierdzanie nakrętek/wieczek do butelek w skali Unii Europejskiej może wymagać od 50 000 do 200 000 ton dodatkowego plastiku do produkcji butelek na napoje w zależności od wymaganych zmian technicznych (tj. cięższa nakrętka lub cięższa nakrętka i butelka). Spowodowałoby to zaprzepaszczenie ponad pięcioletniego postępu przemysłu w zmniejszaniu wagi butelek z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia ilości zużywanego plastiku. Ponadto szacuje się, że przez wprowadzenie obowiązkowego przytwierdzania nakrętek/wieczek do butelek zostałaby wyemitowana równowartość 381 milionów kg ekwiwalentu CO2, co odpowiada 244 milionom dodatkowych samochodów na ulicach.

W raporcie podkreślono skalę utrudnień dla przemysłu wywołanych koniecznością modyfikacji ok. 1 350 linii rozlewowych w całej Unii Europejskiej, a także koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w wysokości co najmniej 2,7 miliarda euro (nawet do 8,7 miliarda euro) w celu odpowiedniego dostosowania linii butelkowania, przesuwając tym samym priorytet z doskonalenia systemów zbiórki. Koszty oszacowane przez PwC obejmują koszty inwestycji kapitałowych, jak również znaczące straty wydajności i koszty przestojów podczas rekonfiguracji istniejących linii produkcyjnych.

Europejska Organizacja Producentów Napojów Bezalkoholowych (UNESDA) i Europejska Federacja Producentów Wody Butelkowanej (EFBW) stwierdzają, że: „Europejski przemysł rozlewniczy wykorzystuje nadające się do recyklingu materiały opakowaniowe, które są wartościowe i powinny otrzymać „drugie życie”. Jesteśmy głęboko zaangażowani w zwiększanie zbiórki opakowań i zahamowanie zaśmiecenia środowiska plastikowymi butelkami i ich zakrętkami. Jednak wnioski z raportu PwC  budzą poważne obawy przedsiębiorców związane z propozycją Komisji Europejskiej zawartą w artykule 6. Poza brakiem wcześniejszego przeprowadzenia oceny wpływu przytwierdzania zamknięć do butelek, raport PwC zidentyfikował również niezamierzone i znaczące koszty środowiskowe i ekonomiczne związane ze zwiększonym zużyciem tworzyw sztucznych i wynikającą z tego emisją gazów cieplarnianych. Jednocześnie zaproponowany środek (przytwierdzanie zamknięć do butelek) może odciągnąć uwagę od najbardziej palącego problemu  – ulepszenia systemów zbiórki”.

Obecnie nie istnieją żadne technologie, które gwarantowałyby bezpieczeństwo konsumenta i jego akceptację, a także zapewniłyby, że przytwierdzanie nakrętek/wieczek do butelek nie podważa integralności naszych produktów. Kluczowa jest współpraca nad udoskonaleniem obecnych systemów zbiórki odpadów, zarówno butelek, jak i ich zamknięć, aby osiągnąć wspólny docelowy poziom zbiórki w wysokości 90%, oraz aby uniknąć kosztownych, złożonych i nieskutecznych środków. Doświadczenie takich krajów jak Dania i Niemcy dowiodło, że możliwe jest uzyskanie ponad 90% zbiórki butelek i nakrętek.

W Polsce wraz z budową nowego systemu gospodarki odpadami wdrażającym wymogi pakietu dyrektyw odpadowych należy wprowadzić od razu takie rozwiązania, które zapewnią wysoki poziom zbiórki butelek po napojach wraz z nakrętkami. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców reprezentująca kluczowe firmy napojowe w Polsce stoi na stanowisku, że wszelkie rozwiązania w tym zakresie powinny być wypracowywane na drodze merytorycznego dialogu, a nie narzucania nierealnych zarówno z punktu widzenia technologicznego jak i ekonomicznego rozwiązań. PFPŻ ZP deklaruje pełną wolę współpracy w opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych rozwiązań w tym zakresie” – komentuje Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.

źródło: PFPŻ

Są pieniądze do wzięcia. Ruszył nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi mogą już aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną.

Maksymalna wysokość dofinansowania to aż 6 mln złotych.W nowym naborze wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” do rozdysponowania jest w sumie 350 mln złotych. Pierwsza z sześciu rund naboru ruszyła 8 października.
Czym jest premia technologiczna?

BGK dofinansowuje inwestycje firm w formie premii technologicznej, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub procesy.

– Jednym z kluczowych zadań BGK jest wspieranie rozwoju polskich firm. Kredyt na innowacje technologiczne cieszy się dużym zainteresowaniem sektora MŚP. W 4 dotychczasowych konkursach przedsiębiorcy złożyli ponad 1600 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ok. 5,3 mld zł będącą wsparciem realizacji projektów o wartości ok. 11,4 mld zł.  To pokazuje jak istotną rolę odgrywają instrumenty finansowe, dzięki którym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skutecznie wdrażać nowoczesne technologie oraz konkurować najwyższą jakością towarów i usług – podkreśla Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził 4 nabory wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne. Promesę premii technologicznej uzyskało ponad 600 projektów, dla których wartość wsparcia ze strony BGK wyniosła ok. 1,95 mld zł. Do tej pory bank zawarł ok. 390 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 1,35 mld zł. Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych obejmują m.in takie branże jak przemysł maszynowy,  przemysł spożywczy, meblarstwo, poligrafia, przemysł budowlany czy motoryzacyjny.

– Żyjemy w czasach nowych, innowacyjnych technologii. Rozwijają się one błyskawicznie, zmieniając nasze życie, otoczenie i nasz biznes. Z dekady na dekadę, a nawet jeszcze szybciej co 2 – 3 lata, powstaje nowa, ulepszona kategoria urządzeń, jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie, zdecydowanie mniej energochłonnych, bardziej przyjaznych środowisku. Wymusza to na przedsiębiorcy ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Sam pomysł jednak nie wystarcza. Potrzebne są inwestycje w nowy park maszynowy oraz usprawnienie procesów technologicznych. Wsparcie w formie premii technologicznej to szansa na wdrożenie nowych rozwiązań  i co za tym idzie zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej. – mówi Jacek Borowski, właściciel firmy Fol-Pol, która skorzystała z Kredytu na innowacje technologiczne.

Kiedy i jak złożyć wniosek o premię technologiczną?

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski za pośrednictwem generatora wniosków on-line opracowanego specjalnie na potrzeby poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Oprócz przygotowania i złożenia wniosku, generator służy również jako platforma do komunikacji pomiędzy BGK a wnioskodawcą w trakcie oceny projektu.

Wszelkie niezbędne informacje, na podstawie których możliwe jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie, zawiera dokumentacja konkursowa opublikowana na stronie BGK oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Podobnie jak w poprzednim naborze, konkurs jest prowadzony w rundach. Po każdym z etapów zewnętrzni eksperci branżowi będą oceniali złożone wnioski, bez konieczności czekania na zakończenie całego naboru. Usprawni to proces naboru wniosków, a zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie dokumentacji. Wniosek można złożyć wyłącznie w jednej z rund. Do czasu oceny projektu przez panel ekspertów przedsiębiorca może poprawić lub uzupełnić swój wniosek.

Dofinansowanie z programu przyznawane jest przedsiębiorcom w formie częściowej spłaty kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym.

Terminy rund „Kredytu na innowacje technologiczne”

  • runda 1: od 08.10.2018 r. do 7.11.2018 r.
  • runda 2: od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r.
  • runda 3: od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r.
  • runda 4: od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
  • runda 5: od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r.
  • runda 6: od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. do godz. 16:00.

Unowocześnianie polskiej gospodarki i przeznaczanie wsparcia na wdrażanie nowych technologii to jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W wypełnieniu tego zadania pomagają fundusze unijne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z sektorem bankowym realizuje „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR i wspiera polskie firmy, które wdrażają nowe technologie.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

źródło: BGK