Zarząd sukcesyjny to rozwiązanie prawne pozwalające na zachowanie ciągłości działania firmy po śmierci przedsiębiorcy. Istnieją dwa sposoby na powołanie osoby, która poprowadzi biznes w tym trudnym czasie. Ale w razie potrzeby możliwe jest także odwołanie zarządcy sukcesyjnego.

Zarządca sukcesyjny musi widnieć w CEIDG

Bez względu na to czy wyboru zarządcy dokonał sam przedsiębiorca, zabezpieczając firmę na wypadek swojej śmierci. Czy z możliwości tej skorzystali jego spadkobiercy przed zakończeniem postępowania spadkowego. Dane zarządcy sukcesyjnego muszą zostać umieszczone w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. By to zrobić potrzebne będzie złożenie wniosku o wpis. Możliwe jest dokonanie tej czynności w formie tradycyjnej, osobiście w urzędzie. Za pośrednictwem internetu lub poczty. Ostatni przypadek wymagać będzie wydrukowania i podpisania wniosku, a także potwierdzenia podpisu przez notariusza. Chodzi o to, by nie było żadnych wątpliwości co do personaliów wnioskodawcy. Wszelkie zmiany dotyczące osoby zarządcy należy zgłaszać do CEIDG w dzień po ich zaistnieniu.

Co do zasady więc złożenie wniosku jest bezpłatne, ale osoby korzystające z pomocy notariusza będą musiały opłacić z własnej kieszeni jego wynagrodzenie.

CZYTAJ TAKŻE: Zarząd sukcesyjny – czym jest i jak go wprowadzić

Nie można wskazać jako zarządcę sukcesyjnego kogo się chce, trzeba zapytać czy osoba ta wyraża zgodę na sprawowanie takiej funkcji. Informacja o posiadaniu zgody kandydata wraz z jego personaliami trafi do wniosku. Za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą grozi odpowiedzialność karna.

Odwołanie zarządcy sukcesyjnego krok po kroku

Fakt powołania na zarządcę sukcesyjnego nie oznacza, że wskazana osoba będzie trwała na tym stanowisku aż do upływu ustawowych terminów. Nie. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego jest jak najbardziej możliwe i co ważne można to zrobić w każdej chwili.

Także przedsiębiorca, który zabezpieczył się w ten sposób na wypadek śmierci, może zmienić zdanie. By to zrobić wystarczy przygotować pisemne oświadczenie o odwołaniu i dostarczyć je do adresata. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy odwołanie zarządcy ma nastąpić po śmierci przedsiębiorcy. Wtedy pomysł ten musi znaleźć poparcie u grupy posiadająca co najmniej połowę udziałów w przedsiębiorstwie na podstawie prawa spadkowego. Informacja o tym, że nastąpiło odwołanie zarządcy sukcesyjnego także musi trafić do CEIDG. Odpowiedzialność za tę czynność spoczywa na odwołujących. Kolejnego zarządcę można powołać tylko w terminie miesiąca od dnia wykreślenia poprzednika z CEIDG.

CZYTAJ TAKŻE: Zarządca sukcesyjny czy „rezerwowy”

Zarządca sukcesyjny może też sam zrezygnować

Pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego nie powinno być karą. Jeśli wybrana na to stanowisko osoba nie chce lub nie może kontynuować spoczywających na niej zadań, może w każdym momencie złożyć rezygnację. Gdy przedsiębiorca, po którym miałby odbywać się zarząd sukcesyjny jeszcze żyje, wystarczy że złoży oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli doszło już do śmierci właściciela firmy, czyli zarządca sukcesyjny zaczął już realnie działać, konieczne będzie złożenie rezygnacji w formie notarialnej. Wtedy to notariusz powinien zgłosić fakt rezygnacji do CEIDG. W trosce o dobro działalności gospodarczej dotychczasowy zarządca ma obowiązek sprawowania tej funkcji jeszcze przez 2 tygodnie od rezygnacji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy powołano już jego następcę.