Przekroczenie wskazanego w przepisach wieku nie oznacza natychmiastowej niezdolności do pracy. Część seniorów nadal chce pracować. Przedsiębiorcy zastanawiają się jednak czy zatrudnienie emeryta się opłaca.

Status emeryta

Emerytem jest osoba, która ma ustalone prawo do emerytury, czyli comiesięcznego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez państwo. W Polsce, by stać się emerytem trzeba być ubezpieczonym i uzyskać wskazany w przepisach wiek: kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat. Gdy zaistnieją wspominane warunki uprawniony otrzymuje decyzję wydaną przez ZUS lub KRUS. Wielu specjalistów mimo odpowiedniego wieku dysponuje czasem, który chce wykorzystać na pracę. Zatrudnienie seniora może przynieść wiele korzyści, nie tylko tych finansowych.

CZYTAJ TAKŻE: Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2021 roku

Zatrudnienie emeryta: Jaka umowa

Koszty zatrudnienia emeryta, tak jak każdego innego pracownika uzależnione są od rodzaju umowy. Współpraca może opierać się na: umowie o pracę, umowie zlecenia lub umowie o dzieło.

CZYTAJ TAKŻE: Pomysł na biznes. Czy warto inwestować w srebrną gospodarkę?

W przypadku umowy o pracę, koniecznym jest opłacanie składek do ZUS. Wszystkich składek ubezpieczeniowych: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Ewentualna ulga będzie dotyczyła opłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponieważ obowiązek ich uiszczania dotyczy kobiet poniżej 55 roku życia i mężczyzn poniżej 60 lat. Gdy pracownik osiągnie wskazany wiek akurat tych składek nie trzeba płacić. Dokładne kwoty wylicza się na podstawie wynagrodzenia.

CZYTAJ TAKŻE: Demografia a rynek pracy. Nadchodzi epoka pracownika

Zawarcie umowy zlecenia różni się w kwestii składek od umowy o pracę. Po pierwsze istotne jest czy umowa zlecenia jest jedyną formą ubezpieczenia seniora. Jeśli tak, to opłacać należy wszystkie składki na ubezpieczenie poza chorobową. Składka chorobowa jest dobrowolna. Od wyboru zleceniobiorcy zależy czy będzie odprowadzana czy nie. Jeżeli emeryt jest dodatkowo zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, koniecznym będzie tylko opłacenie składki zdrowotnej. Jeśli umowę zlecenie zawierasz z seniorem, który jest twoim pracownikiem, wynagrodzenie dolicza się do pensji z umowy o pracę i całość staje się podstawą do obliczenia zobowiązań do ZUSu.

Z umowy o dzieło odprowadza się najmniej. Pracodawca nie ma żadnych zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Musi jedynie pamiętać o rozliczeniu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym. Chyba, że stronami umowy o dzieło są podmioty pomiędzy którymi istnieje także umowa o pracę. Wtedy, podobnie jak w przypadku zlecenia wynagrodzenie z umowy zostanie zsumowane z pensją z umowy o pracę i powstała kwota stanie się podstawą naliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

CZYTAJ TAKŻE: Ile wynoszą składki ZUS w 2021 roku? To pewne, zapłacisz więcej

Zatrudnienie emeryta: Jak poinformować ZUS

O fakcie podjęcia współpracy z emerytem należy poinformować ZUS terminie 7 dni od podpisania umowy. Dane przesyła się za pośrednictwem formularza ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 01 10 x x. To ważne, ponieważ osiągane przez seniora wynagrodzenie może wpłynąć na wysokość emerytury.