Sprawozdanie finansowe to coroczna informacja na temat wyników danej firmy. Trzeba je przygotować w odpowiedniej formie i dostarczyć we wskazanym terminie do właściwego podmiotu rejestrowego.

Kto musi przygotować sprawozdanie finansowe

Każdy podmiot, który prowadzi księgi rachunkowe, bez względu na to czy ma taki obowiązek czy zdecydował się na to dobrowolnie, musi przygotowywać roczne sprawozdania. Jest to naturalne następstwo tego sposobu ewidencjonowania. W skrócie: prowadzisz księgę rachunkową na postawie ustawy o rachunkowości, przygotowujesz roczne sprawozdanie finansowe. Nie ma znaczenia w jakiej formie prowadzona jest działalność gospodarcza. Może to być zarówno: jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba prawna, jak i spółka tworzona przez osoby fizyczne. Ale, co ważne pomiędzy wymienionymi podmiotami istnieją znaczące różnice o których należy pamiętać.

CZYTAJ TAKŻE: Kim jest przedsiębiorca? Sprawdź ustawową definicję

Sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do KRS

Kwestie związane z rocznymi obowiązkami rachunkowymi podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, reguluje ustawa o rachunkowości. Z treści artykułu 69 wynika, że kierownik takiej jednostki, odpowiada za złożenie do KRS: rocznego sprawozdania finansowego wraz z dokumentem potwierdzającym jego zatwierdzenie oraz podziałem zysków i strat, opinii biegłego rewidenta a także sprawozdania z działalności. Opinia biegłego rewidenta jest konieczna , o ile została sporządzona.

Na spełnienie ciążącej na nim powinności, wspomniany kierownik ma 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Z kolei na zatwierdzenie sprawozdania przez organy podmiotu, którego dotyczy, jest w przypadku firm, w których rok obrotowy pokrywa się z tym kalendarzowym 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Z prostego liczenia wynika, że na podstawie przepisów terminem ostatecznym na złożenie sprawozdania jest 15 lipca.

CZYTAJ TAKŻE: Na rynku zostaną trzy sieci monopolowe. Cała prawda o biznesie alkoholowym – wywiad

Sprawozdanie podmiotów wpisanych do CEIDG

W zakresie podmiotów wpisanych do KRS daty i obowiązki są jasne. Nieco mniej klarownie wygląda sytuacja osób fizycznych lub tworzonych przez nich spółek, które działają na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Paragrafów regulujących tę kwestię trzeba poszukać. Spółka cywilna nie ma obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego do KRS. Zamiast tego wszelkie informacje powinna zgłaszać do CEIDG. Ale ustawa o rachunkowości nie wspomina o sprawozdaniach finansowych składanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z uwagi na powyższe w przypadku takich sprawozdań stosuje się przepisy z ustawy o PIT. Co oznacza, że podmioty które muszą przygotowywać sprawozdania finansowe dołączają je do deklaracji PIT. A termin na ich złożenie upływa 30 kwietnia.